Ahli Lembaga Pengarah

DR SAM
YAB DATO’ SERI DR. AHMAD SAMSURI BIN MOKHTAR

 Pengerusi

UST KHALIL
YB DR. MUHAMMAD KHALIL BIN ABDUL HADI

Ahli Lembaga Pengarah

ARIFFIN DERAMAN
YB ARIFFIN BIN DERAMAN
 

 

Ahli Lembaga Pengarah

DR HAJI ALIAS
YB DR. HAJI ALIAS BIN
RAZAK

Ahli Lembaga Pengarah

Y. BHG DATO’ MOHD ZAHARI BIN MD AZAHAR
YBHG. DATO’ MOHD ZAHARI BIN MD AZAHAR 

Ahli Lembaga Pengarah

YBhg. Datuk Seri Dr. Yusof bin Ismail
YBHG. DATUK SERI DR YUSOF BIN ISMAIL

Ahli Lembaga Pengarah